Řízení projektůŘízení projektů

Modul projektového řízení přináší nový přístup k řízení změn zavedením postupů projektového řízení.

On-line sdílení dat úkolů a zdrojů mezi projekty, včetně úkolů a událostí mimo projektové řízení. (Dovolené, nemoci, školení)

Plánování projektu

Při využití modulu Řízení procesů, je možné naplánovat projekt z připraveného procesu projektu(vzorový projekt). Rychlá příprava základních údajů projektu. Vytváření více verzí plánu pro simulace a schvalování.

Gantt

Vypracování harmonogramu a rozpočtu příjmů a výdajů

Hrubý časový harmonogram se spotřebou času zdrojů a jeho postupné zpřesňování. Hrubý rozpočet příjmů a výdajů a jeho postupné zpřesňování.

Sestavení a řízení projektového týmu Přiřazení obecných zdrojů projektu (vedoucí projektu, projektant, technik) a jejich následné nahrazení skutečně přidělenými zdroji (pracovníky, vozidly a zařízeními, materiálem, atd.)

Typy zdrojů na projektu

  • Projektový
  • Externí
  • Na vědomí
  • Uživatelské (školitel, účastník, )

Vytížení zdrojů

Vytížení zdrojů

Zdroje na projektu

Ydroje na projektu

Vytížení zdrojů přes všechny, vybrané nebo jeden projekt. Včetně úpravy vytížení přímo z přehledu. Volitelná zobrazení až na jednotlivé úkoly

Sledování harmonogramu a rozpočtu

Okamžitý přehled o plnění úkolů a rozpočtu. Rychlý pohled na plnění podle:

  • Času
  • Zdroje
  • Typu Projektu
  • Jakéhokoliv dostupného údaje
Sledování průběhu

Přehled jednoho, vybraných nebo všech projektů podle přístupových práv.

Vyhodnocení projektů i dílčích podprojektů

Neomezené množství podprojektů

K projektům je možné vytvářet dílčí projekty v přehledné stromové struktuře.

Umožňuje rozdělit rozsáhlé projekty na etapy.Podprojekty

Směrné plány

Neomezené množství směrných plánů.

 Vytvoření směrného plánu před změnou projektu a následné porovnání směrných plánů.

Vývoj projektu v čase.